Salgs og leveringsbetingelser

REKLAMATION: Reklamation fra købers side skal fremsendes skriftligt inden varen tages i brug og senest 7 dage efter varens modtagelse. Reklamationer skal sendes direkte til vort kontor i Grindsted –reklamationsskrivelse vil være vedlagt forsendelsen. 

 I tilfælde af synlig transportskade skal fragtbrevet påtegnes af transportøren og derefter medsendes reklamationen. 


 MINIMUMSORDRE: Ved ordre under DKK 1.000,- beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 100,- 


PRISER: Alle priser er ekskl. moms. Vi forbeholder os ret til ændringer i priserne og ordren effektueres til de på leveringstidspunktet gældende priser. Vi tager forbehold for evt. trykfejl i kataloger og prislister, og gør opmærksom på, at mindre farveforskelle kan forekomme. Kursregulering kan forekomme ved store udsving i den fakturerede kurs kontra danske kroner. 


FORSENDELSE: Foretages med spedition, fragtmand eller post. Afhentning er muligt efter aftale. 


PORTO OG FRAGT: Påføres fakturaen medmindre andet er aftalt. 


RESTORDRE: Såfremt restordrer ikke ønskes leveret skal kunden kontakte Vinding Et Co skriftligt senest 3 dage efter modtagelse af restordrebekræftelsen. 


RETURVARER: Returnering af bestilte varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale med vort kontor. Varerne skal returneres i original emballage og være uden prismærker. Der beregnes 10% af varens pris i returgebyr. Varer, der er bestilt specielt hjem kan ikke afbestilles uden forudgående aftale. 


FORSIKRING: Vi har tegnet en transportforsikring på vore kunders vegne, som koster kr. 20,00 pr. forsendelse. Der er en selvrisiko på kr. 1.000,00 pr. skade. 


FORSIKRING: Er andet ikke aftalt forsikres leverancerne af os for kundens regning. 


LEVERING: Ab Grindsted, Danmark. 


BETALING: Skal ske senest pr. den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Ved for sen indbetaling beregnes renter. Ved gentagne overskridelser af betalingsfristerne vil vi se os nødsaget til at ændre disse. 


FORBEHOLD: Vi forbeholder os ejendomsretten til de leverede varer indtil køberen har opfyldt alle vore fordringer. 


TERMOTILLÆG: Ved forsendelse af laklys i perioden 1. november til ca. 28. februar beregnes der et ekstra tillæg på fragten.


SPECIALVARER OG SALG EFTER PRØVE: Sælger er, såfremt det drejer sig om specialvarer, berettiget til at levere 10% mere eller mindre end det aftalte kvantum. Køber kan ikke påberåbe sig mindre afvigelser fra afgivne forsendelser. 


EMBALLAGE: Ved salg inklusive emballage tages denne ikke retur. Ved salg eksklusive emballage faktureres denne særskilt, og det fakturerede beløb vil blive godtgjort, hvis emballagen returneres franko i uskadt stand inden 60 dage fra fakturadato. 


PRIS OG OMKOSTNINGSFORHOLD: Såfremt der efter handelens indgåelse indføres nye eller højere afgifter (herunder fragtrater og forsikringspræmier), debiteres disse køber. 

Kursændringer vil blive krediteret/debiteret købet, dog kun såfremt der på forsiden af nærværende faktura/bekræftelse er angivet, hvilken møntsort der er relevant for handelen. 

I de tilfælde, hvor køber skal drage omsorg for transporten fra lager, skib, bane etc. og der indtræder forsinkelse hermed, er køber uanset grunden til forsinkelsen forpligtiget  til at skadesløsholde sælger for de deraf flydende omkostninger, såsom lageromkostninger, arbejdsløn vognleje m.v. 

Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende incoterms. 


LEVERINGSHINDRINGER AF FORCE MAJEURE KARAKTER: Sælger er ikke forpligtiget til at levere eller betale erstatning til køber, såfremt levering hindres eller gøres uforholdsmæssig vanskelig eller bekostelig på grund af uforudsete hindringer, der indtræder efter aftalens indgåelse. Som eksempler på sådanne hindringer kan nævnes: Naturbegivenheder, mobilisering, krig, blokade, oprør, konflikter på arbejdsmarkedet, energikrise, maskinskade, brande, epidemier, statsindgreb, herunder nægtelser af eksport og importbevilling samt indførelse af deponeringsordninger. 

Specielt skal nævnes, at denne bestemmelse også omfatter den situation, at sælger ikke kan skaffe normale, egnede transportmuligheder. 


BETALING: Betaling skal ske senest pr. den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt køber efter handelens indgåelse kommer under konkurs, eller der åbnes forhandlinger om tvangsakkord for ham, han standser sine betalinger, ved fogedforretning findes ude af stand til at dække sine forpligtelser eller hans formueforhold i øvrigt viser sig at være sådan, at han må antages at være ude af stand til at betale købesummen ved forfaldstid, er sælger berettiget til at hæve handelen eller kræve forudbetaling.

Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve rente i henhold til den på fakturaens forside anførte rentesats. 


KØBERS BEFØJELSER I TILFÆLDE AF SÆLGERS MISLIGHOLDELSE: I tilfælde af misligholdelse fra sælgers side er køber ikke berettiget til at hæve handelen, men kan alene kræve omlevering eller i tilfælde af kvantitetsmangler kræve efterlevering, ligesom køber kan kræve, at sælger foretager afhjælpning. Dog er køber berettiget til at hæve handelen, såfremt det er umuligt for sælger at foretage afhjælpning. Derudover kan køber eventuelt kræve erstatning, jfr. nedenfor. Ved mangler kan køber alene kræve erstatning for den leverede ydelses ringere værdi. Et eventuelt erstatningskrav kan under ingen omstændigheder overstige fakturabeløbet. 


PRODUKTANSVAR: Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. 

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produktioner, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. 

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

I den udstrækning sælger må blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs, i samme omgang som sælgers ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. 


INTERNATIONAL SALG: ”De forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om international køb (C.I.S.G.) som tiltrådt af Danmark ved lov nr. 733 af 7. december 1988 finder ikke anvendelse på salg og leverancer i øvrigt i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser.” 


TVISTIGHEDER: Tvistigheder kan kun indbringes for Sø- og Handelsretten i København og med anvendelse af dansk ret. 


COOKIES: På Vindingetco.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på Vinding et co´s webshop bedre.  

En cookie er en lille stump data, der gemmes i din browser og som kan læses af enten scancommerce.dk eller en af vores partnere.  

En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din maskine, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus. 

Vi skelner mellem om cookien forsvinder, når du lukker din browser (sessions-cookies) eller om de bliver gemt på din computer (blivende cookies). 

Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for hvilke cookies, der bliver sat på din computer. 

Vi sætter kun blivende cookies for at kunne gøre dit besøg på vindingetco.dk så godt som muligt. Vi bruger de indsamlede oplysninger til viden om adfærd på vores sites, visning af annoncer, levering af varer og services og i forbindelse med brugergenereret indhold.

Sessions-cookies forsvinder når du forlader vores domæne, fx vindingetco.dk. 


DIN ACCEPT: Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger vindingetco.dk 


PERSONDATAPOLITIK: Her kan du læse, hvordan Vinding et Co. håndterer personoplysninger.  


DATANSVARLIG:

Vinding et Co. A/S er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.  

Vores Kontaktoplysninger er:

bk@vindingetco.dk 

Tlf.: 75 31 02 11   


VI BEHANDLER FØLGENDE PERSONDATA:

Når du handler hos os behandles følgende personoplysninger: 

*  Navn, adresse, titel, telefonnummer, mail 

*  Mails med signaturoplysninger 

*  Dette gemmes med henblik på samhandel 

*  Oplysninger kan blive sendt til speditører, agenter, revisor, kreditoplysningsbrug og     kreditforsikringsselskab     Tidsrum for opbevaring, vil være så længe der er et samarbejde, og hvis dette afsluttes,     5 år efter udgangen af det regnskabsår hvor samhandelen ophører ifølge regnskabsloven om     opbevaring af regnskabsmateriale.    


Hvis du ansøger et job hos os behandles følgende personoplysninger: 

*   I tilfælde af at vi ønsker at gemme en ansøgning i mere end 6 måneder, beder vi om skriftlig       samtykke fra ansøger. 

Oplysninger og ansøgning er tilgængelige for den ansvarlige i den afdeling, der ansætter.   


DINE RETTIGHEDER 

*   Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. 

*   Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registeret om dig. 

*  Du har ret til at få slette de personoplysninger, vi har registret om dig.

* Er behandlingen af personoplysninger baseret på samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter       ophører, med mindre vi efter lovgivningen er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.   


KLAGEINSTANS: Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet: Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk